• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Παρασκευή 7 Αυγούστου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ.
στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης περί επανακαθορισμού τιμών ζωνών αντικειμενικών
αξιών χώρων ζωνών λιμένων έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 629/06-04-2015) του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυστικοπαραγωγών Αίγινας για
παραχώρηση χώρου στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας για λιανική πώληση
προϊόντων.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 242/12-2-2015) του κ.
Κούρτογλου Γεώργιου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 16/08-01-2015) του κ.
Ρεκλείτη Νεκτάριου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 355/18-03-2015) του κ.
Τσοπάνου Κυριάκου για παραχώρηση άδειας υπαίθριου εμπορίου στον
Λιμένα Αίγινας.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 247/12-2-2015) της
εταιρείας EURONET CARD SERVICES Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για
τοποθέτηση δύο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), ένα
στον Λιμένα της Πέρδικας και ένα στον Λιμένα της Αίγινας.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1395/29-7-2015) του κ.
Πέππα Νικόλαου για παραχώρηση χώρου για άσκηση υπαίθριου
εμπορίου προϊόντων ιδίας παραγωγής, στον Λιμένα της Αίγινας.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1319/15-7-2015) του κ.
Γαϊτάνου Ιωάννη για παραχώρηση άδειας ολιγόωρης παραμονής
ποδηλατικού τρέιλερ.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1256/2-7-2015) της
Κ.Ε.∆.Α. για παραχώρηση της Χ.Ζ.Λ. για την τοποθέτηση περιπτέρων
για το Φεστιβάλ Φυστικιού Αίγινας 2015 καθώς και τοποθέτησης
ηχητικών κόρνων.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2208/15-9-2015) του
Ναυτικού Ομίλου Βροχείων Αίγινας για παραχώρηση του οικίσκου στον
Αγ. Βασίλειο για την στέγαση των γραφείων του καθώς και μείωσης
ενοικίου.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της θεωρημένης από την Τ.Τ.Υ.Ν.∆.
Περιφέρειας Αττικής μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Προστασία Θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια περιοχή
δικαοδοσίας ∆.Λ.Τ. Αίγινας», προϋπολογισμού 8.118,00€.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της θεωρημένης από την Τ.Τ.Υ.Ν.∆.
Περιφέρειας Αττικής μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού εφαρμογών ∆.Λ.Τ. Αίγινας»,
προϋπολογισμού 6.273,00€.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της θεωρημένης από την Τ.Τ.Υ.Ν.∆.
Περιφέρειας Αττικής μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Εκπόνηση Αναθεώρησης σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του
∆.Λ.Τ. Αίγινας και καταλοίπων φορτίου», προϋπολογισμού 3.997,50€.
14. Λήψη απόφασης περί παραλαβής της οριστικής μελέτης για το έργο
«Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μώλου στην Σκάλα νήσου
Αγκιστρίου», ποσού αμοιβής 1.950,00€ πλέον Φ.Π.Α.
15. Λήψη απόφασης περί παραλαβής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών
δημοπράτησης για το έργο <Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης
μόλου στη Σκάλα Αγκιστρίου μετά της παρακείμενης παράκτιας
ζώνης>», ποσού αμοιβής 5.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.
16. Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης προς
πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – Βυθομετρική
αποτύπωση λιμανιού Σκάλας Αγκιστρίου για το έργο <Κατασκευή
επέκτασης και διαμόρφωσης μόλου στη Σκάλα Αγκιστρίου>», ποσού
2.460,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
17. Λήψη απόφασης επί 1ου λογαριασμού και πιστοποίηση προς πληρωμή
της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο
<Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μόλου στη Σκάλα Αγκιστρίου
μετά της παρακείμενης παράκτιας ζώνης>» ποσού πληρωμής 5.854,80€
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
18. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
Οργανωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού
έτους 2015
19. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015
του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
20. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2015
21. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2015
22. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του ∆ημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού
έτους 2013 ∆.Λ.Τ. Αίγινας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πίνακες κατάταξης

Πίνακας απορριπτέων

Εισπράκτορες λιμενικών τελών

Φυλάκων και εξυπηρετήσεων

Καθαριότητας λιμενικών χώρων

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Την υπ’ αριθμ. 23/27.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7057/25.2.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την υπ’ αριθμ. 26245/14247/16.4.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας» με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. 16775/18.5.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης εννιά (9) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έναντι αντιτίμου.
8. Το υπ’ αριθμ. 12987/2.6.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).
9. Την υπ’ αριθμ. 54/13.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων και διάρκειας πρόσληψης προσωπικού που θα προσληφθεί στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το έτος 2015.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 766/Β΄/24.5.2004 και 2620/Β΄/23.12.2008).
11. Την υπ’ αριθμ. 8329/17.6.2015 βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, ήτοι :
1.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΥΕ                                 1 Εργάτης καθαριότητας λιμενικών χώρων                                 8 μήνες                    

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                           
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).


2.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΔΕ                                 2 Εισπράκτορες (λιμενικών τελών)                                                8 μήνες                                                                
Ειδικά τυπικά προσόντα
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΥΕ                                 1 Φύλακας σκαφών                                                                   8 μήνες                    

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                           
Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 1.Χρόνος Ανεργίας – 2 ή 3.Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας -  4.ανήλικα τέκνα – 5 ή 6.γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας  - 7.βαθμός βασικού τίτλου σπουδών για την κατηγορία ΔΕ – 8.εμπειρία: (για την κατηγορία ΔΕ λαμβάνεται υπόψη ενασχόληση σε  καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ενώ για τις κατηγορίες ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας - Λεωφ. Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.18010, Αίγινα, υπόψιν κας Πετράκη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2297022272, γραμμή 1-2-3),εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν για την απόδειξη των προσόντων τους, των ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους τα απαιτούμενα σχετικά επικυρωμένα.
Η παρούσα  περίληψη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες η εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-02-2015»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).   


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο PDF κάνοντας click εδώ.

 

Πίνακες προϋπολογισμού, μηνών 1ου έως 5ου 2015.

Απολογισμός 1ου 2015

Απολογισμός 2ου 2015

Απολογισμός 3ου 2015

Απολογισμός 4ου 2015

Απολογισμός 5ου 2015

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε έκτακτη, κατεπείγουσα,
ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση το Σάββατο 13 Ιουνίου του έτους 2015 και ώρα
10:00 π.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη
απόφασης του ακόλουθου τακτικού θέματος:

1. Καθορισμός ειδικοτήτων και διάρκειας πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού, που θα προσληφθεί στο ∆.Λ.Τ. Αίγινας για το έτος 2015.
Καλείται Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, διότι τυχόν καθυστέρηση λήψης
απόφασης, θα αποβεί εις βάρος ζωτικών συμφερόντων του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272