• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την ∆ευτέρα 3 Νοεμβρίου του έτους
2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου και τελικού λογαριασμού του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων και αποκατάσταση καταστρώματος της ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», ποσού 1.136,98€

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 4ου και τελικού λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «∆ημιουργία νέας λιμενολεκάνης στη Βόρεια πλευρά του Λιμένα Σουβάλας με ταυτόχρονη κρηπίδωση του υπάρχοντος Κυματοθραύστη», ποσού 33.107,47€

3. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

4. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του

∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε έκτακτη, κατεπείγουσα, ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου του έτους 2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την 3η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014
Καλείται Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, διότι τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης, θα
αποβεί εις βάρος ζωτικών οικονομικών συμφερόντων του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 31 Ιουλίου του έτους 2014 και ώρα 17:30 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων: 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Οργανωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014 2. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Κομματά και Σία Ο.Ε. – Εμπόριο δομικών υλικών» και κατά της υπ’ αριθ. 36/2014 διαταγής πληρωμής για την ακύρωση αυτής

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 6 Αυγούστου του έτους 2014 και ώρα 17:30 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 144/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης αναφορικά  με την τροποποίηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας διοίκησης και διαχείρισης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας γενικού κανονισμού λειτουργίας λιμένων και λιμενίσκων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Αίγινας
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή μελέτης που συνέταξε η κα. Ανδριανή Ε. Γόγολα με τίτλο: «Προκαταρκτική Μελέτη για την χωροθέτηση των αναγκαίων Λιμενικών και Συναφών Έργων Προστασίας του Λιμένα Αγίας Μαρίνας Νήσου Αίγινας», προϋπολογισμού 14.050,78€
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή μελέτης που συνέταξε ο κ. Στέλιος Βενιέρης με τίτλο: «Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) του έργου Λιμενικά και Συναφή Έργα Προστασίας του Λιμένα Αγίας Μαρίνας Νήσου Αίγινας», προϋπολογισμού 8.430,54€
4. Λήψη απόφασης αναφορικά με το έγγραφο της Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 135431/15-7-2014) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας»
5. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Μάριου Σεχάι με θέμα παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματός του, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καζαντζάκη (Αρ. Πρωτ. 354/11-03-2014)
6. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Ρεκλείτη Νεκτάριου για χορήγηση άδειας κινητού ή στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον λιμένα Αίγινας για πώληση ξηρών καρπών και ζαχαρωτών (Αρ. Πρωτ. 1741/18-07-2014)
7. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Σπυρόπουλου Γεώργιου ιδιοκτήτη του σκάφους Αλμύρα (ΝΑ 132) για επανεξέταση ύπαρξης χώρου ενδιαίτησης και προσαρμογή στα ανάλογα λιμενικά τέλη (Αρ. Πρωτ. 324/04-03-2014)
8. Λήψη απόφασης επί αίτησης της κ. Σίνου Αρχοντίας ιδιοκτήτη του σκάφους Calma (ΤΑ 255) για επανεξέταση ύπαρξης χώρου ενδιαίτησης και προσαρμογή στα ανάλογα λιμενικά τέλη (Αρ. Πρωτ. 1616/07-07-2014)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας – συντήρησης των εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
10. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
11. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΑίγιναςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010 ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. ΤΗΝ ΑΠΟ 7/7/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 2. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 152/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ • Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ. • ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ). • Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/7/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M. • Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272