• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Την υπ’ αριθμ. 23/27.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7057/25.2.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την υπ’ αριθμ. 26245/14247/16.4.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας» με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. 16775/18.5.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης εννιά (9) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έναντι αντιτίμου.
8. Το υπ’ αριθμ. 12987/2.6.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).
9. Την υπ’ αριθμ. 54/13.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων και διάρκειας πρόσληψης προσωπικού που θα προσληφθεί στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το έτος 2015.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 766/Β΄/24.5.2004 και 2620/Β΄/23.12.2008).
11. Την υπ’ αριθμ. 8329/17.6.2015 βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, ήτοι :
1.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΥΕ                                 1 Εργάτης καθαριότητας λιμενικών χώρων                                 8 μήνες                    

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                           
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).


2.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΔΕ                                 2 Εισπράκτορες (λιμενικών τελών)                                                8 μήνες                                                                
Ειδικά τυπικά προσόντα
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΥΕ                                 1 Φύλακας σκαφών                                                                   8 μήνες                    

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                           
Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 1.Χρόνος Ανεργίας – 2 ή 3.Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας -  4.ανήλικα τέκνα – 5 ή 6.γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας  - 7.βαθμός βασικού τίτλου σπουδών για την κατηγορία ΔΕ – 8.εμπειρία: (για την κατηγορία ΔΕ λαμβάνεται υπόψη ενασχόληση σε  καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ενώ για τις κατηγορίες ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας - Λεωφ. Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.18010, Αίγινα, υπόψιν κας Πετράκη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2297022272, γραμμή 1-2-3),εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν για την απόδειξη των προσόντων τους, των ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους τα απαιτούμενα σχετικά επικυρωμένα.
Η παρούσα  περίληψη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες η εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-02-2015»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).   


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο PDF κάνοντας click εδώ.

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την ∆ευτέρα 25 Μαΐου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα
του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων
τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 185/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της
εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/15 έως και
15/9/15 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 783/24-04-2015) του κ.
Πετρίτη Παντελή για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων ετών.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 782/24-4-2015) του κ.
Πετρίτη Παντελή για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος του με την επωνυμία «Σαρωνικός» τοποθεσίας Σουβάλας
Αίγινας.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 573/02-04-2015) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων
ετών.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 371/23-03-2015) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα
Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 629/06-04-2015) του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυστικοπαραγωγών Αίγινας για
παραχώρηση χώρου στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας για λιανική πώληση
προϊόντων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/24-2-2015) της
Βιοτεχνίας Ξηρών Καρπών «Αίγινα» για παραχώρηση στεγασμένου
χώρου στο Λιμάνι της Αίγινας.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2424/13-10-2014) του
Ναυτικού Ομίλου Πορτών για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση
μικρού οικίσκου.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 836/4-5-2015) του
Συνδέσμου Ε & Σ Ναυτικών Αίγινας «Ο Άγιος Νικόλαος» για
παραχώρηση χώρου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Λιμένα Αίγινας για
τοποθέτηση μνημείου.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 851/8-5-2015) της
εταιρείας Aigina Fuel Advantage Ι.Κ.Ε. για παραχώρηση χώρου στην
Πέρδικα Αίγινας για τοποθέτηση ενημερωτικού περιπτέρου.
11. Πετρέλευση μικρών και άλλων σκαφών στο λιμάνι Αίγινας από
βυτιοφόρα οχήματα.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως διακανονισμού (με αρ. πρωτ. 574/2-4-
2015) οφειλομένων τελών επιβατών και προσορμίσεων, της εταιρείας
«Άιλαντ Βακέισονς Ν.Ε.».
13. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λιμενικών
τελών μηνός Αυγούστου 2014 του Ε/Γ-Τ/Ρ «Κασσάνδρα» Ν.Π. 9818.
14. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε.
του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών για το διάστημα από 1-09-
2013 έως και 31-3-2014.
15. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών από 1-12-2013
έως και 31-12-2014.
16. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015
του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
17. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του ∆ημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε έκτακτη, κατεπείγουσα,
ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση το Σάββατο 13 Ιουνίου του έτους 2015 και ώρα
10:00 π.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη
απόφασης του ακόλουθου τακτικού θέματος:

1. Καθορισμός ειδικοτήτων και διάρκειας πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού, που θα προσληφθεί στο ∆.Λ.Τ. Αίγινας για το έτος 2015.
Καλείται Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, διότι τυχόν καθυστέρηση λήψης
απόφασης, θα αποβεί εις βάρος ζωτικών συμφερόντων του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Μαρτίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 7057/25-02-2015 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 328/11-03-2015) της κας Πιτυροπούλου Ευριδίκης για διακανονισμό εξόφλησης οφειλών προηγούμενων ετών.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 300/05-03-2015) του κ. Λεούση Σπύρου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Νότος» τοποθεσίας Σουβάλας Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 371/23-03-2015) της κας Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 362/20-03-2015) του
Σωματείου Αλιέων «Ο Άγιος Νεκτάριος» για παραχώρηση οικίσκου τοποθεσίας Παναγίτσα Αίγινας για στέγαση γραφείου.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 255/16-2-2015) του Σωματείου Επαγγελματιών Αγκιστρίου για παραχώρηση ενημερωτικού περιπτέρου στο Λιμάνι της Σκάλας Αγκιστρίου.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 16/08-01-2015) του κ. Ρεκλείτη Νεκτάριου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/24-2-2015) της Βιοτεχνίας Ξηρών Καρπών «Αίγινα» για παραχώρηση στεγασμένου χώρου στο Λιμάνι της Αίγινας.
10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων κι αποκατάστασης καταστρώματος και ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50460/09-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
11. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ράμπας αποβίβασης στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50730/10-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
12. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50729/10-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
13. Τέλη ελλιμενισμού για ερασιτεχνικά σκάφη άνω των 7,01 μέτρων.
14. Ορισμός έμπειρου στελέχους της υπηρεσίας, ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης 501/Α/2014 (υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/Φ.1/393) και την ενημέρωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Γ.Ε.Δ.Δ. και του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
15. Έκδοση απόφασης καθορισμού των τακτικών θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, με αντίστοιχη αρίθμηση και χαρτογράφηση στα λιμάνια και στους λιμενίσκους Αίγινας και Αγκιστρίου.
16. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Κομματά και Σία Ο.Ε. – Εμπόριο δομικών υλικών» και κατά της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθ. 36/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272