• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ. την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ. στην
έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1716/8-9-2015) του κ.
Αλευρόπουλου Σπύρου για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων
ετών.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1610/27-8-2015) του κ.
Αλευρόπουλου Σπύρου για παραχώρηση του περιπτέρου στην είσοδο
Λιμένα Αίγινας.
3. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε.
του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών για το διάστημα από 1-4-
2014 έως και 31-12-2014.
4. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015
του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
5. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του ∆ημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας.
6. Έγκριση της δαπάνης για την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υποστηρικτικών για
τη σύνταξη του ισολογισμού βάσει της διπλογραφικής λογιστικής
μεθόδου.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
υπηρεσίας Υποβρύχιες επιθεωρήσεις λιμένων δικαιοδοσίας ∆.Λ.Τ.
Αίγινας.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων καθαρισμού ακτών,
αναρροφητικού σαρώθρου και μικρού φορτηγού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
υπηρεσίας παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και
καταλοίπων φορτίων από τους λιμένες δικαιοδοσίας ∆.Λ.Τ. Αίγινας
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
Προμήθειας- τοποθέτησης προσκρουστήρων στα λιμάνια
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
Προμήθειας-εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος μαρίνας
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
Προμήθειας και εγκατάστασης καμερών ασφάλειας στους λιμένες
δικαιοδοσίας ∆.Λ.Τ. Αίγινας
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
υπηρεσίας Κατασκευή και τοποθέτηση δεστρών στα λιμάνια και
λιμενίσκους Αίγινας
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
Προμήθειας και τοποθέτησης αγκυροβολίου στον Λιμένα Αίγινας
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού προγράμματος και Μελέτης
διαχείρισης (MASTER PLAN) για τους λιμένες δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.
Αίγινας
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
προμήθειας ειδών παιδικών χαρών και τάπητα ασφαλείας
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
υπηρεσίας Συναρμολόγηση και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών και
καθιστικών στους χώρους αναψυχής λιμάνια
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης
και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της
υπηρεσίας Συντήρηση επισκευή παιχνιδιών παιδικών χαρών
δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272