• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6- 2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 23 ∆εκεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών ζωνών αντικειμενικών αξιών χώρων ζωνών λιμένων έτους 2015.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως (αρ. πρωτ. 2671/1-12-2014) κ. Κώτση Γεώργιου αναφορικά με μείωση οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του για τα έτη 2013 και 2014.

5. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγου νερού – ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχονται από τα κιβώτια παροχής ρεύματος - νερού. 6. Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας Οικονομικού Έτους 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την με αρ. απόφ. 179/7-11-2014 Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας αναφορικά με τον Ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης:
* από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εργασιών, εντός του έτους 2014 (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80) και
* από δύο υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εργασιών, εντός του έτους 2014 (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80)
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00΄ στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (οδός Λ. Δημοκρατίας 31) στο Γραφείο του Προέδρου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία ενός υπαλλήλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας
Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια
συνεδρίαση το Σάββατο 29 Νοεµβρίου του έτους 2014 και ώρα 12.30 µ.µ. στην
έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεµάτων:   
1. Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2015 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.       
2. Έγκριση Οργανωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2015 του ∆.Λ.Τ.
Αίγινας.       
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ     
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια
συνεδρίαση το Σάββατο 29 Νοεµβρίου του έτους 2014 και ώρα 11.00 π.µ. στην
έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεµάτων:   
1. Συγκρότηση σε σώµα ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.       
3. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για το έτος 2015.
4. Λήψη απόφασης αναφορικά µε τον ορισµό αρµόδιων προσώπων για
τις συναλλαγές του  ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας µε τις
τράπεζες.
5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για
επιτροπή αποτελούµενη από ένα σύµβουλο µετά του αναπληρωτή του
και δύο υπαλλήλους του ∆.Λ.Τ. Αίγινας ή του ∆ήµου Αίγινας µετά των
αναπληρωτών τους για την παραλαβή εντός του έτους 2014
εκτελεσθέντων έργων  - εργασιών (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.∆ 28/80)
6. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής ή µη, για την άσκηση
παρεµβάσεως για τη διατήρηση της ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΤ/∆ΑΠΚ/Α1/Φ26/15168/730/06-10-2011 αποφάσεως του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού µε θέµα: «Έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου
Προστασία µε κυµατοθραύστη εκ φυσικών ογκόλιθων (Φ.Ο.) των
κρηπιδωµάτων του νέου λιµένα Αίγινας» κατά της αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Monumenta» καθώς και
κατά του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος ενεργών πολιτών
Αίγινας.
7. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ∆.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά την

Κλήση υπ’ αρ. ΚΛ∆720/21-10-2014 4ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά αναφορικά µε την προσφυγή της Χελλένικ
Σηγουέϊς Αν. Ναυτ. Εταιρείας, κατά του αρ. 305 (2008) προστίµου του
Λιµενικού Ταµείου Αιγίνης κατά την 5/2/2015 δικάσιµο ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολήν οριζόµενη δικάσιµο.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρώτου λογαριασµού και
πιστοποίησης έργου µε τίτλο «Κατασκευή Ράµπας Αποβίβασης στον
Προβλήτα του λιµένα Σκάλας Αγκιστρίου», ποσού πληρωµής 4.273,20€
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρώτου λογαριασµού –
πιστοποίησης προς πληρωµή του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση
καταστρώµατος προβλήτα του λιµένα Σουβάλας Αίγινας», ποσού
πληρωµής 5.648,30€ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
10. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση
τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας Παροχής
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)      
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ     
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την ∆ευτέρα 3 Νοεμβρίου του έτους
2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου και τελικού λογαριασμού του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων και αποκατάσταση καταστρώματος της ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», ποσού 1.136,98€

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 4ου και τελικού λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «∆ημιουργία νέας λιμενολεκάνης στη Βόρεια πλευρά του Λιμένα Σουβάλας με ταυτόχρονη κρηπίδωση του υπάρχοντος Κυματοθραύστη», ποσού 33.107,47€

3. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

4. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του

∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272